Regulamin sklepu internetowego

Koszty i czas dostawy

Dostawa kurierem 15 zł do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

Sposoby płatności

Płatność przelewem bankowym na konto firmy. W przypadku chęci przyśpieszenia realizacji zachęcamy do przesłania potwierdzenia przelewu na adres [email protected].

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.nomacom.pl/wyprzedaz prowadzony jest przez Nomacom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jasnodworskiej 3, kod pocztowy 01-745, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342710 – Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy; NIP 5242693423, REGON 142071659.

1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest do klientów indywidualnych oraz biznesowych, korzystających ze sklepu internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych jest firma Nomacom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-745, ul. Jasnodworska 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342710 – Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy; NIP 5242693423, REGON 142071659. Dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych w Polityce Prywatności. Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne, podobnie jak podanie danych osobowych, potrzebnych do prawidłowej realizacji transakcji.

1.4. Definicje

1.4.1.       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

1.4.2.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz zamówienia dostępny w sklepie internetowym, pozwalający na złożenie zamówienia poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka i określenie warunków Umowy Sprzedaży – wybór sposobu dostawy i płatności.

1.4.3.       KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.4.4.       PRODUKT – rzecz dostępna w sklepie internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.5.       REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

1.4.6.       SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny na stronie www.nomacom.pl

1.4.7.       SPRZEDAWCA – Nomacom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-745, ul. Jasnodworska 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342710 – Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy; NIP 5242693423, REGON 142071659.

1.4.8.       UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, poprzez sklep internetowy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy.

1.4.9.       ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane z pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.       Usługi elektroniczne realizowane za pośrednictwem sklepu internetowego

2.1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez klienta pierwszego produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu „Przejdź do kasy” i wykonaniu przelewu bankowego na konto Sprzedawcy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych osobowych: Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zamówionego produktu/produktów, miejsca i sposobu dostawy, sposobu płatności.

2.2. Usługa elektroniczna w postaci Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie. Ma ona charakter jednorazowy i ulega zakończeniu wraz ze Złożeniem Zamówienia za jago pośrednictwem.

2.3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem oraz podania prawidłowych danych.

2.4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego można zgłaszać formie elektronicznej na adres: [email protected]. Jednocześnie, w opisie reklamacji, zaleca się podanie: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych składającego reklamację, w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3.       Warunki zawierania umowy sprzedaży

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą  następuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie PLN (złoty polski) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami oraz kosztach dostawy klient informowany jest na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

3.3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail na adres podany w takcie składania zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości przez klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.       Płatność za produkt

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.       Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:
mBank S.A. ul Senatorska 18

Numer rachunku: 94 1140 1010 0000 5339 4000 1001

4.2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

5.       Koszt, sposoby i termin dostawy

5.1. Dostawa produktu realizowana jest na terenie Polski.

5.2. Dostawa produktu do Klienta realizowana jest odpłatnie. Koszt dostawy produktu wskazany jest Klientowi w trakcie składania zamówienia.

5.3. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności bądź przesłania do Sprzedającego potwierdzenia przelewu.

6.       Reklamacja produktu

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta w przypadku gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zawartymi w Kodeksie Cywilnym.

6.2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

6.3. Reklamacja produktu może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej na adres [email protected] lub pisemnie na adres: Nomacom Group Sp. z o.o., ul. Jasnodworska 3, 01-745 Warszawa.

6.4. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację, co umożliwi przyśpieszenie procesu rozpatrywania reklamacji przez Sprzedającego.

6.5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia.

6.6. W przypadku uznania reklamacji Klienta niezbędne będzie dostarczenie wadliwego produktu do Sprzedawcy na adres: Nomacom Group Sp. z o.o., ul. Jasnodworska 3, 01-745 Warszawa.

7.       Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.